केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा - वार्षिक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट

क्र.सं. शीर्षक अनुलग्नक फ़ाइल
1 वार्षिक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट - निदेशक (राजभाषा) डाउनलोड (575.09 KB) pdf
2 वार्षिक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट - संयुक्त निदेशक (राजभाषा) डाउनलोड (575.27 KB) pdf
3 वार्षिक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट - उप निदेशक (राजभाषा) डाउनलोड (575.14 KB) pdf
4 वार्षिक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट - सहायक निदेशक (राजभाषा) डाउनलोड (500.74 KB) pdf
5 वार्षिक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट - वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी डाउनलोड (345.11 KB) pdf
6 वार्षिक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट -कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी डाउनलोड (345.11 KB) pdf